Tóm tắt về Dinardiham

Tóm tắt ngắn gọn về DINAR DIRHAM I. Nền Tảng Cốt Lõi: 1. Công ty: Giấy phép pháp lí đầy đủ: được đăng kí tại hồng kong https://www.hkgbusiness.com/en/company/Gold-Prime-Technology-Limited Được đưa lên các tạp chí uy tín trong ngành công nghiệp blockchain: https://cointelegraph.com/search?query=dinardirham https://e27.co/future-gold-asset-stored-blockchains-20160817/ http://www.coinnewsasia.com/dinardirham-where-gold-meets-blockchain/ http://www.coinfox.info/news/5797-blockchain-company- dinardirham-to-create-gold-backed-crypto-wallet + https://dubai.keynote.ae/sponsors/ 2. Đội ngũ phát triển:   Chủ tịch…